محل کارخانه:جاجرود-منطقه صنعتی سعید آباد
دفتر مرکزی : 02177380416
کارخانه : 02176201147

بالابر ویلچر ، بالابر برانکارد و بالابر بیمار


بالابر برانکاردبر بیمارستانی مدل LIR-P122 با ظرفیت 500 کیلوگرم با حداکثر جابه جایی 6.5 متر

آسانسور برانکارد بر بیمارستان مدل LIR-P123 با ظرفیت 500 کیلوگرم و حداکثر جابه جایی 6.5 متر

بالابر معلولبر ویلچربر هیدرولیک قیچی مدل LIR-P121 با ظرفیت 200 کیلوگرم و حداکثر جابه جایی 70 سانتی متر

بالابر معلول بر ویلچر بر الکتروهیدرولیک جک کنار مدل LIR-P124 با ظرفیت 500 کیلوگرم و حداکثر جابه جایی 6.5 متر

بالابر معلولین ویلچری قیچی مدل LIR-P120 با ظرفیت 150 کیلوگرم و حد اکثر جابه جایی 1.5 متر

جک معلول ورودی ساختمان ویژه پایان کار مدل LIR-P126 با ظرفیت 75 کیلوگرم و حداکثر جابه جایی 1.5 متر

بالابر ویلچر هیدرولیک معلولین و سالمندان مدل LIR-P125 با ظرفیت 225 کیلوگرم و حداکثر جابه جایی 7 متر

فروش بالابر بیمار قیچی برای کمک به جابه جایی معلولین حرکتی و بیماران